آزادگان ولایتمدار سراسر کشور
هدف ما اطلاع رسانی اخبار و حمایت همه جانبه از آزادگان و رسیدن به حقوق قانونی و ایجاد مجمع صنفی  
قالب وبلاگ
خلاصه مطلب؛قابل توجه مسئولان

خلاصه مطلب؛قابل توجه مسئولان

به نقل از فاش نیوز

جانباز40درصد - بی مهری ها ی اخیرکه دربعضی ازنها دها وارگانها ،بالاخص مجلس محترم  درمورد جانبازان انجام گرفته تدابیرمدبرانه ای رامی طلبد تا جلو این بی عدالتی ها گرفته شود. بنده ازبا بت اطا له نامه پوزش می طلبم ولی چه کنم که درد دل بسیاراست. این نامه شخصی  من نیست بلکه مشکل همه جا نبا زان بسیجی

حالت اشتغا ل می باشد که بنده در هفته پرافتخا ربسیج این فرصت راغنیمت شمرده وخواستم گلایه ای که مد تها ازبنیادشهیدوامورایثارگران، مجلس محترم، ودیوان عدالت اداری محترم داریم مطرح کنم تاانشاءالله احقاق حق جانبازان بسیجی محقق شود جانبازانی که بدون هیچ چشمداشتی عا شقانه به جبهه های نبرد باکفار شتافتند وبی هیچ توقعی جان خود رادرکف گرفتند و تقدیم آرمان وهدفشان کردند اما اکنون که آن جوانان ودلاوران دیروزکه پا به سن گذاشتند وعلاوه برآسیب های وارده از جنگ بابالا رفتن سن، انواع بیماریها وسایرمشکلات اعم از هزینه های دانشگا ه وازدواج فرزندان و... مزید برعلت شده که دست وپنجه نرم کردن باآنها برای افراد جوان وسالم نیز طاقت فرسا بوده چه رسد به جانبازانی با تنی رنجور که اغلب جانبازاعصا ب وروان یا شیمیایی هستند و اکنون حمایت بنیاد ودستگاههای ذیربط رامی طلبد که متاسفانه با بی مهری های بنیاد شهید وامورایثا رگران  که حسب الامرامام راحلمان و تاکید موکد رهبری وظیفه اش سامان دادن به وضع جانبازان است متاسفانه درمقابل جانبازان قرارگرفته وبه جای حل مشگلات سنگ اندازی می کند.    البته امیدوارم سخنان بنده را که فقط یک درد دل خودمانی است به حساب جسارت یا بی ادبی  بنده نگذارید.  اکنون به چند مورد به شرح ذ یل اشاره می کنم:

 

1 قانون حالت اشتغال مصوب سال( 72/13) که نیازی به درج عین مطلب  نمی با شد. عقل ومنطق حکم می کند که باید حکم حقوقی هرجانبازبسیجی طبق جدول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برابر یک پاسدار رسمی محاسبه وپرداخت میشد که بنیاد شهید بعداز حدود 3 سال تاخیراین قانون را با حکم حقوقی که خود بنیاد تا ئین کرد شروع به پرداخت کرد که ما بین التفا وت حکم بنیاد با حکم سپاه رقم قابل توجهی می باشد که ازسال 72/13 بطورمعوق مانده است (لازم به ذکراست حکمی که سپاه پاسداران برای بسیجیان میزند قریب به اتفاق با کد 16 میباشد که برابر با درجه نظامی سرهنگ تمام است حال انکه حکمی که بنیادشهید میزند حتی برابربا حکم یک ا ستوا رهم نمی باشد )   این درحا لیست که بنیاد صلاحیت صدور حکم حقوقی راندارد واینگونه حکم ها  باید توسط نیروها ی مصلح وبرای بسیجیان باید توسط سپاه پاسداران صادر شود .

2 تعداد کثیری ازجانبازان درسال 88/13 که درهمین خصوص به د یوان عدالت اداری به طرفیت بنیا د شهید شکا یت کرده بود ند ودیوان رای به محکومیت بنیاد داده وبنیاد راملزم به پرداخت معوقات جانبا زان کرده بود   که بنیاد ازاین حکم دیوان نیزسر باز زد وفقط به تعداد اندکی از آنها معوقه پرداخت کردکه بیشترآنها کارمندان خود بنیاد بودند . بماند...

3 مجلس محترم که قبلا درهمین خصوص نظر مساعدی داشت ودولت را موظف به تامین بودجه (حتی ازطریق فروش سهام مازاد نیازدولتی ) کرده بود به یک باره در سال 90 /13 با تصویب ماده124 قانون بودجه سال 90     دیوان عدالت اداری را وادار به رّد شکایت جانبازان کرد درحالیکه حضرات عالی که دردیوان عدالت چنین رائی را صادرمیکنند باید توجه داشته باشند که اولا ماده 124 قانون بودجه سال90 ؛ نظر به آتی دارد وبه گذشته برنمیگردد ودرخصوص جانبازانی است که بعدازاین به کمسیون پزشکی میروند وتائید میشوند معتبر است وطبق ماده  4 قانون مدنی هیچ قا نونی عطف به ما سبق نمیشود مگر اینکه درخود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد نظربه اینکه درفانون بودجه سال90 مقررات خاصی منظور نشده است . ثانیا برابرماده 7 دیوان عدالت ارای صادره توسط شعب دیوان قطعی است  وبااستناد به ماده44 دیوان هرگاه حداقل درمورد 5 رای مشابه ازشعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظررئیس موضوع در هیات عمومی مطرح ورای وحد ت رویه صادر می شود حال چگونه این دو ماده برای جانبا زان اجرا نمیشود ولی ماده 124 بدون تا مل وتعمق اجرا میشود.  ثالثا : وظیفه کمسیون ماده16 بنیاد چیست ؟  اگر بنیاد طبق کمسیون ما ده 16 مشکلات جانبا زان را حل بکند وبه وظیفه قانونی خود عمل بکند جایی برای چنین  تناقضاتی نمی ماند.

4 : دولت محترم که خود یک بسیجی مخلص وعدالت محور است ودرخصوص همه اقشار مردم به ویژه کارمندان وبازنشتگان وپرداخت معوقات همه آنها عنایت ویژه ای دارد و کمر همت بسته واز هر طریق ممکن پرداخت می کند  آیا بحق است که بعدازگذشت 18 سال برای  معوقا ت جانبا زان تامین بودجه نشود وگاها نماینده ای درمجلس بگوید که تامین بودجه برای جانبازان برای کشور بار ما لی دارد ...                جانبازان صبوری را ازرهبر فرزانه خود آموخته اند وهمیشه صبوربودند وهستند ولی چنین بی مهری واینچین سخنان نااگاهانه ونسنجیده را چگونه هضم بکنند وایکا ش آن روزدرمجلس بودم وبه این نماینده عزیز میگفتم که اگرازنزدیک نمی توانید زندگی یک جانبازراببینید حداقل یک سری به سایت فاش نیوز بزنید ودردنامه های جانبازان را مطالعه کنید بعد سخن بگویید.

بنده خودم جانبازی هستم که در16 سالگی اجازه حضوردرجبهه راندادند ورسما ازپدرم شکایت کردم وشناسنامه ام را درثبت احوال یک سال بزرگ کردم تا به جبهه بروم   وحدود 33 ماه درجبهه بودم تاافتخارجانبازی پیداکردم که آن موقع نه به فکر معوقه بودیم نه فکرمی کردیم روزی حقوقی برقرارشود وحالا هم که پیرشدیم اگرچشم نامحرمی به خاک ودیارمان چپ نگاه بکند بازهم اسلحه به دست می گیریم وجلودشمن می ایستیم ولی آن روز آن نماینده عزیزمطمعنا" دریک کشور خارج یا درجای امنی نظاره گرخواهد بود بدون آنکه شرمنده سخنان خود باشد. آیا مجلس محترم که همه ملت آن را خانه خود می دانند ما نیزحق داریم آن را خانه خود بدانیم ؟ حال سوالی ازهم خانه ام دارم: لایحه جامع ایثارگری چند سال است درمجلس خاک می خورد ؟ آیا قانونی که درسال 90 برای جانبازان تصویب کردیدعادلانه بود وسهم حانبازازبودجه کشور همانقدراست؟  آیا درمورد تبصره 11 آزادگان کاری صورت گرفته است ...

سوالی ازبنیاد شهید دارم: آیابنیاد باید درکنارجانبازان باشد یا درمقابل آنان؟! آیا اهدافی که امام راحل ازتاسیس بنیاد داشت وبه دستورالعمل آن که  دراساسنامه بنیاد هست واقعا عمل می کنید ؟ آیا حکم بازنشتگی جانبازان راکه درقانون آمده باتمام مزایاوپاداش اجرا می کنید وآیا منبع درآمد عظیمی که بنیاد ازمستغلات وکارخانجاتش دارد که قانونا" مقرر بود درآمد حاصله از آن بصورت سهام به جانبازان واگذارشود انجام می شود؟ آیا...(مازیاران چشم یاری داشتیم )

سوالی ازدولت محترم دارم: درمورد خودروی وارداتی که تصویب کردیدو لغو کردید وچقدراحساسات جانبازان جریحه دارشد چیزی نمی پرسم واین را خوب می دانم که شما به این عقیده نیستید که تامین بودجه برای جانبازان بار مالی دارد. آیا نباید اندازه یک فوتبالیست یا هرقهرمان مدال آور به مدال آوران وقهرمانان واقعی وجانبازانی که مدال وافتخاردائمی را به ارمغان آوردند بها بدهید؟ آیا این همه مصوبه که درسفرهای استانی تصویب وتامین بودجه می کنید وواقعا" قابل ستا یش است وجای تقدیرو تشکردارد اندکی ازآن بودجه رانباید برای جانبازان اختصاص بدهید؟! واقعا در کشورغنی ما که به همه سیل زدگان وزلزله زدگان  کشورهای خارج کمک رسانی می کند جایی برای تامین بودجه معوقات جانبازان وجود ندارد ...

[ سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ ] [ 9:18 ] [ سید ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

من آنچه شرط بلاغ است به تو می گویم
تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال
ما همه با هم هستیم با ولایت
به نام خدا : اینجانب سید مدیر وبلاگ آزادگان ولایتمدار هدفم پیگیری حق و حقوق می باشد و اینکار میسر نیست مگر اینکه همچون دوران اسارت همه با هم باشیم ؛ بنده به هیچ گروهی وابسته نیستم و انشاالله نخواهم شد و از عزیزان آزاده انتظار دارم از حق قانونی خود دفاع نموده و با تشکیل مجمع صنفی آزادگان از اموالی که در دست یک عده خاص می باشد به خودمان برگردانیم به امید آنروز انشاالله
موضوعات وب
امکانات وب


 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ  ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ تماس با مدیر وبلاگ

در كل اينترنت
در اين سايت
میان صفحات فارسی

 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ