دشمن دین ، با لباسِ دوستـــی  آیـــد پدیــد      واقف از رمزو رموزِ، دشمن مـــــکار شو

خـصلـت مـردانگی آمــوز، از اجـدادِ خـود       در صیـانت کـوش از دل رونـق گلـزار شو